Selasa, 07 November 2017

Sajak keur Wanci

Sajak Dhipa Galuh Purba


I
Ieu sajak ditulis pikeun mapag balébat anyar
Balébat nu reumbeuy harepan
susuganan kebek kabagjaan
Sabada nyorang pirang-pirang tunggara, lara katalangsara
Di lemah cai loh jinawi nu ngaruang rupaning kingkin
Tina jumerit nu kabanjiran, kocéak nu kacaahan…
Haling aling-aling nu mindingan karungsing di pangungsian!
Da geuning tiis jempling
henteu bisa nyingraykeun lalangsé éling
Kasimpé henteu bisa mépés haté nu béléké

Ieu sajak minangka jengléngan balébat cinta keur anjeun
Najan mindeng ngabérok atawa lunta ninggalkeun
Sakapeung ngancik rasa ringrang melang hariwang
Sieun beuki jauh ninggalkeun tur hamo kaudag
Tapi satékah-polah cadu serah bongkokan
Satungtung rénghap masih kénéh marengan
Najan kudu rénghap-ranjug

Da bongan urang diguratkeun
pikeun silih udag tur paudag-udag
silih susul tur pasusul-susul
anjeun mindeng diudag-udag
Tapi lantaran dunya téh buleud
bet asa anjeun anu ngudag-ngudag.

Sakapeung leumpang babarengan
silih teuteup binarung geugeut
Najan urang henteu kungsi paheut
tapi da haté mah duh… matak reugreug.
Kahayang mah salawasna padeukeut
dibeungkeut simpay kadeudeuh nu maneuh tur pageuh


II
Anjeun mindeng lunta
Malah ngejat bari henteu napak
Kétang, boa tapak-tapak anjeun téh natrat ngagurat
Tapi kaburu lantis ku hujan sapeuting
Atawa tapak anjeun geus lééh
kapentrang panon poé nu teu weléh morérét

Naha atuh anjeun téh mindeng ngapilainkeun?
Naha anjeun tara ngalieuk mangsa ngejat ka jauhna?
Basa anjeun beuki jauh ninggalkeun
Aya timburu nyangkaruk ngarumeukan kalbu
Da bongan anjeun siga nu pilih-kasih
Ukur siga…apan siga mah jauh ka enya
Sabenerna haté banget yakin:
Anjeun tara cueut ka nu hideung
tara ponténg ka nu konéng
tara pipilih ka nu beresih
tara ngalédot ka nu laledok

Duh… kahayang téh anjeun eureun
sadetik wé, dagoan…!
Dagoan nepi ka urang bisa babarengan
Silih tuyun sauyunan.
urang pagilinggisik, tapi boa surti
kana lalakon kaliwat
carita anu keur dipedar
jeung lalampahan nu baris kasorangIII
Réa nu ngudag-ngudag anjeun
Boa sakumna mahluk kabungbulengan
Hayang laksana réndéngan jeung anjeun
romantis
Sabab saréréa geus pada surti:
sing saha anu henteu bisa micinta anjeun,
mangka hirupna bakal rugi.

Tangtu ieu diri embung rugi.
Najan anjeun geus lunta leuwih tiheula
ieu diri mani yakin, yén anjeun tetep nganti
pikeun marengan muka tulak kabagjaan
Ukur jalma bodo nu hirupna embung bagja!
Tapi anéh, ieu diri mani bangga kabina-bina:
nitih anjeun nu mustari, ninggang anjeun nu utama
hayang jadi jalma iman tur soléh,
anu silih wasiatan dina bebeneran jeung kasabaran.
Bray… balébat nu reumbeuy pangharepan!


Ranggon Panyileukan, 31 Desember 2007

Comments
0 Comments

0 komentar: