Sarundéng jeung Kaca SepionKu Dhipa Galuh Purba

Sarundéng tina kalapa
Disawang kaca sepion
Éng ing éng pers basa Sunda
Ngalanglang na saban panon

KU bubuka éta sisindiran—anu hartina baris diguar dina ieu tulisan—neda widi ngawaler seratan Kang Tatang Sumarsono, anu judulna “Sarundéng = Pérs Sunda” (KS/05/04). Kang Tatang mairan tulisan kuring anu judulna “Sataun KORAN SUNDA; Nyawang Pasualan Pers Sunda” (30/03, 02-03/ 04). Alhamdulillah, tulisan kuring dipairan ku penulis, anu sacara pribadi karya-karyana rada dipikalandep ku kuring. Tapi sanajan nu mairanana sanés Kang Tatang, tetep bakal ngucapkeun Alhamdulillah, kalayan insyaAlloh baris diwaler.

            Leres pisan di antara sabagéan tulisan kuring, aya kacindekan yén kuring nyawang mangsa katukang. Tapi lamun dicindekeun sagemblengna kawasna bakal béda deui caritana. Ari nyawang mangsa tukang mah tetep penting, sangkan—nambut istilah KORAN SUNDA—panceg na galur. Ibarat nyupiran kandaraan, tangtuna kaca sepion téh henteu sakadar jadi kamonésan. 

Tapi lamun saendeng-endeng ningali kaca sepion, mémang dijamin tabrakan atawa sakurang-kurangna tikusruk. Ku ayana kitu, tulisan kuring ogé henteu sakadar nyawang katukang, da puguh nu utamana mah nyawang pikahareupeun.

            Upama pers Sunda diibaratkeun sarundéng, cara nyawang kuring mah bakal béda jeung Kang Tatang. Ngabayangkeun nyieun sarundéng ti mimiti ngala kalapa, mesék kalapa, mesékna, marudna, tug nepi ka nyangrayna, tangtos baé bakal capé ari ku dipigawéna ku sorangan mah. Éta pancén téh bisa dibagi ku sababaraha urang dumasar kana kaahlianana séwang-séwangan. 

Basa di lembur nyieun sarundéng, kuring mah ukur kabagéan mirun seuneu. Tapi sarundéng tetep asak, tur henteu karasa capé. Komo deui di jaman ayeuna mah, rék nyieun sarundéng téh babari pisan. Di pasar, loba nu ngajualan kalapa meunang marud, malah meunang ngagiling kétang ayeuna mah. Teu kudu mirun seuneu, da geus usum élpiji. Lamun wegah nyangray dina katél, diopen dina mikrowép ogé bisa.

            Bras kana lembaga pers, anu natrat mangrupa pagawéan tim (réréongan). Aya nu pancénna ngawawancara, ngédit, ngadesain, ngalay-out, jst. Komo dina jaman  kiwari anu téknologi geus sakieu majuna, ngirim naskah ogé ukur sababaraha detik ngaliwatan e-mail (ku urang KusNet mah disebutna sérélék, singgetan tina serat éléktronik). Program aplikasi keur ngadesain atawa ngalay-out pabalatak, tur leuwih ngagampilkeun pagawéan kalayan saratna  kudu bisa ngajalankeunana.

Numutkeun Kang Tatang, pers basa Indonésia ogé teu kurang-kurang nu eusina taya araheunana, malah ukur dipaké kamuflaseu pikeun kapentingan séjén nu kacida heureutna. Éta pamendak téh leres pisan, nu matak aya istilah-istilah saperti jurnalisme got (gouter journalism), mangrupa gaya jurnalistik anu saukur ngasongkeun warta ngeunaan seks jeung kajahatan (sex and crime journalism), atawa gossip journalism, anu ngagugulukeun gusap-gosip. 

Tapi kuring mah kungsi nyoba-nyoba ngudag ku pananya: kunaon média siga kitu bet payu? Kuring yakin, lain sagemblengna watek pamaca nu resep gosip, tapi mémang anu ngokolakeunana pinter ngagémbang masarakat ku kemasan. Desain grafis, artistik, atawa cover, kalintang diutamakeun. Iwal ti éta, promosi jeung pelayanan ka nu maca ogé digarap super daria. Lebah dieu, patalina tangtu baé jeung SDM.

Justru perkara kualitas sabudeureun basa mah, asa hadé kénéh pers Sunda jaman ayeuna dibandingkeun jeung jaman baheula. Boga pamanggih kitu, lantaran manggih informasi, salahsahijina tina seratan Kang Tatang anu judulna “Asupna Kecap Alanyar kana Basa Sunda Ngalantarankeun Ramijud atawa Ngabeungharan?” (Raksarasa; Antologi Basa jeung Sastra Sunda katut Pangajaranana, Geger Sunten, 2004). Saur Kang Tatang, dina Koran Sipatahoenan ahir taun 50-an, jaman meuweuhna gorombolan DI/TII, kungsi midangkeun warta anu judulna ”Tentara Beuki Lalay, Gorombolan Beuki Ganas”. Éta ungkara téh tarjamahan tina “Tentara Bertambah Lalai, Gerombolan Bertambah Ganas” (kaca. 40).

Jaman kiwari, pérs Sunda sacara umum basana geus leuwih merenah batan baheula, tapi nyanghareupan tangtangan anu leuwih beurat. Baheula mah henteu pati loba teuing gogoda panon téh. Béda jeung ayeuna, panon méh taya reureuhna molotot da loba pisan lalalajoaneun anu haratis tur ramé. 

Antukna budaya lalajo leuwih maceuh, batan budaya maca. Baheula mah lamun nganjang téh “disuguhan” bacaeun di kolong méja, demi ayeuna mah “disuguhan” rémot pikeun milihan lalajoaneun parab panon.

Lantaran anu pangheulana digémbang téh panon, antukna pérs Sunda perelu ngaluarkeun ‘kelét Maronggé’ sangkan katarik ati kapentang asrama, aéh... asmara. Nginjeum “konci suksés média” ala ASM. Romli (Jurnalistik Terapan, Batic Press, 2005, kaca. 24), aya opat perkara anu kudu bener-bener diutamakeun. Nyatana (1) product, nyaéta kualitas média, ngawengku rubrikasi, eusining warta, desain grafis, artistik, cover, jsté anu antukna matak ngagémbang. (2) promotion, nyaéta tarékah éta média pikeun ngahudang minat meuli jeung minat maca. (3) please, nyaéta kualitas layanan éta média, pangpangna bagéan sirkulasi pikeun ngogo (to please) ngagampilkeun masarakat pikeun maluruh éta média. Anu hartina kualitas layanan redaksi atawa bagéan séjénna ka nu maraca. Jeung (4) price,  nyaéta harga éta média, naha kahontal ku nu meuli, luyu jeung kualitas produk jeung layanan, jsté.

Pers Sunda tacan maksimal ngagarap promotion jeung please. Ari product mah sabagéan geus dipatéakeun kalayan daria, saperti rubrikasi jeung eusina. Tapi tagogna masih kénéh tacan ngigelan jaman. Lamun hayang ngigelkeun jaman, tangtuna ogé kudu bisa ngigelan jaman heula. Perkara price mah kawasna geus lain pasualan. 

Sabaraha baé ogé pasti dibeuli, ari matak kataji mah. Perkara pamendak Kang Abdullah Mustapa anu nyebutkeun pola pikir masih katalikung ku kondisi jaman kapungkur; yén pers téh lapangan perjuangan, éta mah teu masalah jeung mémang kudu kitu. Lain baé ngokolakeun pérs Sunda, dalah ngalakonan naon baé ogé, kaasup néangan pikabogoheun, éta téh mangrupa perjuangan. Anu perelu disingkahan mah: prak-prakan nyieun sarundéng masih katalikung ku pola pikir jaman kapungkur.***


Ranggon Panyileukan, 18 Mulud 1428 H

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post