Jumat, 18 Oktober 2019

Puadé MingsalPUADÉ MINGSAL

Dhipa Galuh Purba

Basa Putri Karomah
ngabérok urang
alangkara mendet
duriat mudal
najan cadas,
haté anjeun siga wadas
sakali ngarecah
tangtu burakrakan

Kolébat sakingki
minuhan rasa
belentrang ninggang
taméng asih
Palagan nafsu
sapeuting jeput
durias nyingkab, naha bet pugag?

Teuteup deudeuh
ngiuhan huru asmara nirca
tiis, jempling, tingtrim
anjeun tetep nirmala

 

Cianjur, 23 Juli 2005

Foto: Turi Syahdarina

Catetan Na Sagara AtiCatetan Na Sagara Ati

Dhipa Galuh Purba


Apan nyorang poé téh babarengan
Méh saban léngkah dibarung sadrah
Dina carita cinta anu diwiru asih, deudeuh
Kahéman teu weléh nalaktak haté
Pasini ngagurat jangji, meulah bumi
Nyokél guruntul ati anu sayakti

Naha dumadak keueung?
Basa ngaléngkah ka buruan kahéman
Najan usap pangjajap marengan
Kadeudeuh ngaleut ngangkeuy ngabandaleut
Tungkul téh binarung bingung
Kudu kumaha ménta pangampura?

Neuteup pameunteu anjeun
Basa dipatri cingcin pasini
Bet rus-ras ngahelas
Anjeun lain Ummu Sulaim Al-Anshariyyah
Tapi anjeun ogé gunung anu teu régrog-régrog
Najan ditibanan angin lilimbungan
Najan diamuk galura motah

Jempling téh binarung éling
Hiji mangsa kudu meulah jiwa
Aya carita anu kudu dipedar
Nu lawas teu weléh waas
Ditunda dina sagara dada
Namper dina gudawang céda
Antara ketak jeung rasa
Aya nu béda, tapi sarupa

Bandung, Désémber 2005Hiji Peuting di Situ Panjalu (1)

HIJI PEUTING DI SITU PANJALU (1)

Dhipa Galuh Purba

Samarukna unggal anca, aya nu baris kaala
Da puguh ngarahuh mah,
Ukur ngagayuh sabot reureuh dina iuh-iuh
Teu kaci, ngurilingan Nusa Gedé bari uring-uringan

Kuméok sanggeus dipacok
Luncat balilahan, ngejat ka awang-awang
Rék ngacacang di langit kulawu
Rék ngarungkup, ngacak-ngacak jaladara.

Ibun beureum euceuy, ibun Situ
Keclakna, rancucut getih,
pagalo tina juru soca
Merebey, ngeueum buleudan rupa
Nu salawasna rosa, ngagedurkeun tunggara
Cenah mah: rék nyingraykeun ruruntuk!
Nu ngalantarankeun biwir nguyung ku carita

Hujan miripis; ibun kaibunan,
ceurikna kénéh
Dalah mun teu kaampeuh,
Cimatana bakal mulangkeun cai Situ nu kiwari saat
Banjarwaru jeung Simpar baris kakeueum deui Situ

Langit sumegruk

Peuting éta,
Biwirna rék dikonci
Panonna rék dikonci
Haténa ogé rék dikonci

Nyi Ratu Permana Déwi….
Kuring papag mawa kohkol pangentrong rasa,
Ngampar samak di Nusa Pakél,
Léngkong, Kalong, uyah, moal asa-asa
Hayang tepung-lawung jeung salira.

Situ Panjalu, 1 Syawal 1425 H
Na Pajaratan Cinta

NA PAJARATAN CINTA

Dhipa Galuh Purba

Bulan sapasi
Béntang sukan-sukan
Sukma kariaan
tepung na balandongan katresna
Asmara hajatan
Geter-geter cinta
Lugay katompérnakeun

Sawindu piraku lali
Bulan sapasi nu nyaksi
Halabhab wahangan
Nganti hujan salaksa duriat
Rambut widadari
Beungkeutan tina leunjeuran haté
Medar asih kana bulan
Angin mawa dangding
Kacapi nganteurkeun tembang

Asih pasini, lugay dina kembang samoja
Taneuh beureum, papaés nu moal sirna

2003

Patepung di CiliwungPATEPUNG DI CILIWUNG

Dhipa Galuh Purba


Moal laas dina pangrasa sukma
Poé munggaran patepung di Ciliwung
Moal ilang tina rasa kamelang
Ngagayuh dina haté anu iuh
Geter-geter katresna nungtutan nyorang
Apan gumelarna rasa mah teu bisa disangka
Najan ukur patepung dina huleng rasa

Sakedapan ngarandeg dina hawa cambéwék
Kadia nyawang carita kumacacang
Mangsa jaga anjeun bakal dicangcang
Kahéman anu ngadadak nalaktak sukma
Gurat katineung dina beueusna cipanon
Rék iraha jeung rék nepi ka mana?
Sirung jatining asih,
lain ngimpi dina jero ngimpi

Ciliwung, 1422 H


Keur Panutan (1)

KEUR PANUTAN  ( 1 )


Dhipa Galuh Purba

Hariring dangding, kiwari geus lain nu kuring
Haleuang sora, ayeuna teu miboga

Keretas bodas, pinuh gurat mangsi beureum
Tinggeleber, tingsariak dina kongkolak panon
Nutupan paneuteup nu angkeub
Nyimbutan kadeudeuh nu laas

Panutan anu minuhan kereteg dada
Dimana atuh haréwosna rasa
Naha suling sorana jadi silung
Gentra kuring jadi linglung
Manuk tikukur oge jadi ngaruyung
Pikir liwung matak kasarung

Caringin, 1998

Wirangrong Mingsal


WIRANGRONG MINGSAL

 Dhipa Galuh Purba


Cipruk cimata
di lelemah wirangrong
Nu ngahuyungkung
tisolédat na walahar
Budra-bidru ngaléngkah
tikoséwad na amlongan
Sadariah tos lamokot leutak
anjog kana tapak Nabi
ukur supena saban mangsa

Murubmubyar ratna campaka
salasap-sulusup kana watamalik
mabra nobros pancaksuji

Duh, wara
basa anjeun melak kamuning
tingraringeuh, tingpolohok
geutrak acong-acongan
aya nu hilap ka ajawajala

Salaku batu karang
anjeun teu régrog-régrog
najan kawih balilihan
ngagalindeng tina lambey
warangas
tangtu, mamandaluan

Kocap pepelakan tos sirungan
mangkak ngarandakah
beu, naha?
kuniang sangga langit!
belegedeg rincik bumi!
areuyna manjangan
luar-léor jadi wisaya

Duh, wara...
geuna-geuna melak
tangkal suliga
karunya anu kapidangdung
apan urang bakal tepung
di ditu, di Arah-arah Mashar

Ranggon Panyileukan, 10 Rajab 1426 H