Kumpulan Dangding (Guguritan) BarudakDangding Dhipa Galuh Purba


Sauyunan Gotong Royong
(Pupuh Pucung)

Réa batur tangtu bakal loba dulur
hirup sauyunan
Babarengan saban poé
Sapapait samamanis sauyunan

Sanggeus hirup réa batur réa dulur
jauh ti kasusah
Sabab loba nu sahaté
Susah senang disorang sabilulungan

Batur susah gancang singkil silih bantu
Sina jadi bagja
Omat ulah haré-haré
Sauyunan ngabantu nu keur tunggara

Lamun runtah patulayah unggal juru
Geuwat beresihan
Ulah nepi ka talangké
Gotong royong téh ngaraksa pakumbuhan

Piwuruk ti sepuh sareng ibu (bapa) guru
Gugu sing daria
Tuluy tuhu dipigawé
Ngarah urang pinanggih jeung kabagjaanHirup Akur
(Pupuh Pucung)

Ari jadi jalma kudu réa batur
keur hirup di dunya
Ulah hésé barang béré
Silih asuh, silih asih, silih asah

Jeung sasama kudu akur saban waktu
Tong papaséaan
Dipahing silih jejeléh
Sangkan jeung baraya taya pacéngkadan

Hirup kudu silih tulung ka nu butuh
Nalang ka nu susah
Dibarung beresih haté
Ka baraya nulung pinuh kaihlasan

Kudu akur boh jeung dulur boh jeung batur
Ku silih ajénan
Leungit dulur masing hésé
Sabalikna nambah baraya sing gampang

Lamun urang nyorang dihina ku batur
Tong malik ngahina
urang kudu hadé haté
Pasrah sumerah sanggakeun ka Pangéran

Mangsa urang hirup akur reujeung dulur
Taya pacéngkadan
Teu talangké silih béré
Bari mundut ukur ridona Pangéran

Miara Tutuwuhan
(Pupuh Kinanti)

Di buruan liuh linduh
Angin tingtrim ngadalingding
Nebak kana kekembangan
Kembang eros jeung malati
Unggal poé dicéboran
Matak resep nu ningali

Taneuh buruan téh subur
Melak tangkal jararadi
Itu geura tangkal sirsak
Buahna meni aramis
Daunna dipaké ubar
Mungguhing damelan Gusti

Miara Ingon-ingon
(Pupuh Kinanti)

Bapa ngukut domba jalu
Reujeung embé bikang hiji
Di pipir nyieun kandangna
Dihateupanna ku eurih
Tara kaliwat maraban
Siap jukut meunang ngarit

Bapa ogé siap huut
Dicampuranna ku cai
Diajangkeun parab hayam
Sami kandangna di pipir
Hayam jago hayam bikang
Dipiara nu tarapti

Éndah Pisan
(Pupuh Asmarandana)

Éndah pisan Kawah Putih
Duh Basisir  Pangandaran
Mani bruh-bréh Gunung Gedé
Matak betah Ranca Upas
Matak waas Cipanas
Ras émut Situ Panjalu
Alam éndah nagri urang

Cita-cita
(Pupuh Balakbak)

Ti bubudak kudu boga cita-cita... a ayé
Jadi pilot jadi mentri jadi kuwu.... o oyé
Sing daria.... sing daria diajar ulah kalékéd... yés yés yés

Numpak Délman 
(Pupuh Balakbak)

Délman maju diklaksonan mobil motor, garandéng
Di setopan loba anu ngahariring, ngaramén
Kuda lumpat bangun hampang najan panumpang limaan, baregéng

Aya ogé tukang dagang nu ngajajar, maréjéng
Nanawarkeun dagangan ka nu ngaliwat, cangkaléng
Tukang wayang gé nawarkeun tokoh wayang irung panjang, Si Garéng


Sabilulungan 
(Pupuh Asmarandana)

Aya sobat urang Bugis
Aya balad urang Batak
Jeung babaturan ti Acéh
Jawa Dayak Tionghoa
Jawa jeung sajabana
Sabilulungan ngarumpul
Jadi dulur nu sabangsa


Ceurik Palestina
(Pupuh Kinanti)

Deudeuh teuing dulur-dulur
Itu mani tingjarerit
Barudak di Palestina
Dirurug tur dibombardir
Ku senjata nu rohaka
Matak kingkin nu ningali


Kembang di Cihideung
(Pupuh Sinom)

Di Cihideung seueur kembang
Rupi-rupi narik ati
Katingalna mani éndah
Komo eros jeung malati
Seungitna ngadalingding
Mawa tuus kana kalbu
Mawa hégar kana rasa
Éstu asa tiis tingtrim
Bungah pisan di Cihideung matak beutah


Ngangon Munding
(Pupuh Maskumambang)

resep pisan ningali nu ngangon munding
natrat suka bungah
najan bari guyang leutak
di sampalan anu éndah

budak angon mundut widi ka Pa Tani
hayang bari numpak
kana tonggong munding bikang
badé bari kakawihan

budak angon diuk dina tonggong munding
kacida gumbira
Tuluy munding diusapan
Binarung rasa kanyaah

réngsé ngawih budak angon tuluy nyuling
ngagelik sorana
matak genah kapirengna
tiis tingtrim paripurna

budak angon tara kingkin melas-melis
komo ngarasula
tuhu ka indung bapa
ngangon binarung tawekal

Lain saomong-omongna
(Pupuh Dangdanggula)

Sing aringet ulah salah harti
Ngomongkeun batur téh penting pisan
Ngomong-ngomong tong polontong
Kabéh ngomongkeun batur
Keur muru hirup nu walagri
Diajar ngalalampah
Napak hirup batur
Maca kana pangalaman
Léngkah nu hadé keur picontoeun diri
Nu goréng mah singkahan

Mama Haji gé ngomongkeun nabi
Pa Guru gé ngomongkeun pahlawan
Da puguh kudu diconto
Najan ngomongkeun batur
Nepi ka nu murtad kasabit
Jeung nu kungsi baruntak
Teu meunang diturut
Tétéla ning beuki natrat
Nu ulah mah geureuhan jeung sirik pidik
Ngarah, ngarinah, mitnah

Sekar Tandak:
Mulung runtah dina lanté
Dipiceun mah ka jarian
Nyonto lampah anu hade
Nu goréng mah disingkahan

Kahayang sagala ngeunah
Bru di juru, bro di panto
Ngarah ngarinah jeung mitnah
Ukur gawé jalma gélo


Ranggon Panyileukan, 1424 H

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post